College Building

Sanskrit

Sanskrit

Faculty Profile

(Teaching Staff)

photo of Arun Bikash Kar
Arun Bikash Kar
M.A., M.Phil
photo of Sasmita Swain
Sasmita Swain
M.A.