College Building

Commerce

Commerce

Faculty Profile

(Teaching Staff)

photo of Krushna Ch. Jena
Krushna Ch. Jena
M.Com
photo of Dhananjay Mishra
Dhananjay Mishra
M.Com, M.B.A
photo of Debashis Mishra
Debashis Mishra
M.Com.
photo of Balaram Behera
Balaram Behera
M.Com., M.Phil.

Succession list

Sl. No. Name of the Faculty Qualification
1 KHIROD KUMAR BEHERA M.Com., Ph.D.
2 A.P. SAMAL M.Com., M.Phil., Ph.D.
3 ASHOK KUMAR PANDA M.Com.
4 KIRTAN BIHARI SAMAL M.Com., M.Phil., LLB

Students List

Sl. No. Roll No. Name of the Student
1 BC21-001 BISWAJIT DHAL
2 BC21-002 ABHISEK JENA
3 BC21-003 RAHUL DAS
4 BC21-004 MANASMITA PALAI
5 BC21-005 MANISHA MAHAL
6 BC21-006 PRAKASH KUMAR SAMAL
7 BC21-009 JANGYASENI ROUT
8 BC21-010 SASMITA SAMAL
9 BC21-011 KRISHNAKABERI SAHOO
10 BC21-012 DESRAJ SAHOO